wtorek, 16 lutego 2021

ELTIF - nowe podejście do europejskich inwestycji długoterminowych


Z końcem stycznia br. EFAMA (ang. European Fund and Asset Management Association) przedstawiła nowe rekomendacje dotyczące europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych ELTIF (ang. European Long-Term Investment Fund). Założeniem ELTIF, które przyświecało twórcom tego wehikułu inwestycyjnego w kwietniu 2015 roku było uregulowanie na gruncie paneuropejskim wsparcia inwestycji długoterminowych poza tradycyjnym systemem finansowania przez sektor bankowy.

Celem ELTIF jest zatem pozyskiwanie długoterminowego finansowania dla firm oraz projektów, głównie infrastrukturalnych. Firmy pozyskujące kapitał w ten sposób muszą być pewne, że środki, których wykorzystanie planują w długiej perspektywie nie będą podlegały zwrotowi inwestorom na ich wcześniejsze żądanie. W zamian za tą cierpliwość inwestorzy ELTIF mogą zaś spodziewać się premii „płynnościowej”. Fundusze te mają się tym samym przyczynić do pobudzenia realnej gospodarki, długoterminowego wzrostu i zwiększenia zatrudnienia w Unii Europejskiej. Istotne z tej perspektywy jest fakt, że czas trwania funduszu ELTIF musi być wystarczająco długi aby objął swoim okresem cykl życia aktywów, w które inwestuje.

Jak się mają te założenia do rzeczywistości? Niestety fundusze tego rodzaju nie zyskały w ciągu ostatnich 6 lat od ich usankcjonowania dużej popularności. Jedynie 28 tego rodzaju wehikułów powstało w Unii Europejskiej, w których łączna wartość aktywów nie przekroczyła 2 mld euro. Przedstawiciele EFAMA wciąż są jednak zdania, że ELTIF stanowić mogą doskonałą alternatywę na rynku instrumentów wspólnego inwestowania w środowisku długo utrzymujących się niskich stóp procentowych.

Spójrzmy zatem jak wyglądają ramy funkcjonowania ELTIF teraz i jakie zmiany postuluje EFAMA, których celem ma być rozwój tego rynku.

 

ELTIF obecnie:

Postulowane zmiany EFAMA

Fundusze ELTIF mogą inwestować w:

 • Przedsiębiorstwa nie notowane na giełdzie, które emitują akcje
 • Instrumenty dłużne trudno zbywalne
 • Aktywa rzeczywiste, wymagające znacznych nakładów kapitałowych
 • 70% aktywów musi być inwestowana w jasno zdefiniowane kategorie dopuszczalnych aktywów
 • Nie więcej niż 30% środków może być zainwestowana w aktywa płynne (te, w które inwestują fundusze typu UCITS)

 

Inne cechy:

 • To fundusze zamknięte
 • Brak możliwości sprzedaży udziałów przed terminem zapadalności funduszu
 • Możliwość sprzedaży udziałów na rynku wtórnym
 • Utworzenie funduszy ELTIF typu otwartego, wprowadzając jednocześnie określone zasady umarzania jednostek uczestnictwa, pozwalające zachować pokrycie cyklu życia aktywów funduszu
 • Rozszerzenie dopuszczalnej kategorii lokat, także o te możliwe w EuVECA oraz EuSEF
 • Obniżenie progu 10 mln euro inwestycji w realne aktywa i tym samym zwiększenie wyboru instrumentów dla asset managerów
 • Zniesienie limtów ilościowych, np. 10% portfela w aktywa inwestcyjne
 • Obniżenie progu wejścia do ELTIF do 1 tys. euro
 • Zagwarantowanie neutralności podatkowej

 

Warto podkreślić, że jedynie alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI) regulowane zapisami Dyrektywy AIFMD (ang. Alternative Investment Fund Managers Directive) mogą kwalifikować się jako fundusze ELTIF, które nie klasyfikują się jako fundusze UCITS.

Fundusze typu ELTIF dedykowane są dla inwestorów długoterminowych, którzy przedkładają stabilne zyski nad płynność inwestycji. Wśród potencjalnych inwestorów w ELTIF wymienić można fundusze emerytalne oraz firmy ubezpieczeniowe, jednak nie tylko. Postulowane zmiany spowodować powinny także wzrost zainteresowania tą formą inwestycji także przez inwestorów prywatnych.

Obok ELTIF istnieją także dwa inne typy funduszy o zbliżonej klasie ryzyka w ramach Unii Europejskiej. Są nimi EuVECA (ang. European Venture Capital) oraz EuSEF (ang. European Social Enterpreneurship Fund). W przypadku EuVECA oraz EuSEF minimalny próg wejścia wynosi 100 tys. EUR, zaś same fundusze mogą inwestować w ryzykowne przedsięwzięcia. W odróżnieniu od wymienionych ELTIF zapewnia większą ochronę dla inwestorów poprzez wymogi dywersyfikacji klas aktywów, limity inwestycyjne oraz zakaz krótkiej sprzedaży. 

ELTIF dedykowany dla inwestora detalicznego będzie traktowany jako produkt PRIIP (ang. Packaged Retail and Insurance-based Investment Product) z konsekwencją posiadania dokumentu KID (ang. Key Investor Document), opisujący ryzyka i koszty funduszu. Ponadto ELTIF podlega reżimowi Dyrektywy MIFID, zatem przed nabyciem udziałów w takim funduszu musi zostać wykonana ankieta adekwatności.

 

Grzegorz Kaliszuk

Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w Phinance 


czytaj także